snapptrip logo
آژانس ها و شرکت ها
دانلود اپلیکیشن
تصاویر هتل
امکانات
اتاق ها
موقعیت
قوانین
امتیاز و نظرات

هتل پارسیان آزادی ساری

starstarstarstarstar
۵ ستاره
starstarstarstarstar
۵ ستاره
location_on
چالوس-روبروي تله كابين نمك آبرود

&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۸;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۴۰;&#۱۷۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵; &#۱۷۴۰;&#۱۷۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۶۶۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۷۴۰;&#۱۵۹۱;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۶۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۷; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۴۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۶۲;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۶۷۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;.

امکانات هتل

check_box
صندوق امانات
check_box
سرویس بهداشتی ایرانی
check_box
اینترنت
check_box
فروشگاه
check_box
لاندری

اتاق ها

پیشنهاد بر اساس جستجو و فیلترهای انتخابی شما
search
هتل مورد نظر غیرفعال است!

قوانین هتل

login
تاریخ ورود
۲:۰۰ بعد از ظهر
logout
تاریخ خروج
۱۲:۰۰ ظهر
check
کودکان زیر دو سال میتوانند در صورت عدم استفاده از سرویس خواب اضافه به صورت رایگان به همراه والدین در هتل اقامت داشته باشند.

قوانین کنسلی

check
در صورت کنسل‌کردن رزرو، بر‌اساس قوانین کنسلی هتل مبلغ پرداخت‌شده حداکثر تا ۷ روز کاری به حساب کاربری شما باز‌می‌گردد.
check
مسافران عزیز توجه داشته باشند که در رزروهای نوروز و دوره‌های پیک مسافر به‌هیچ‌عنوان امکان تغییر و کنسلی وجود ندارد.
check
با توجه به اینکه هتل‌ها قوانین کنسلی را تعیین می‌کنند، در صورت درخواست تغییر یا کنسلی در این‌روزها اسنپ‌تریپ هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.
برچسب های این اقامتگاه