snapptrip logo
آژانس ها و شرکت ها
دانلود اپلیکیشن
تصاویر هتل
امکانات
اتاق ها
موقعیت
قوانین
امتیاز و نظرات

هتل کوهرنگ شهرکرد

starstarstarstar
۴ ستاره
starstarstarstar
۴ ستاره
location_on
چهارمحال بختیاری - شهرستان کوهرنگ - روبروی آبشار بزرگ - هتل کوهرنگ

&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۶۳; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۹۳;&#۱۷۴۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۷;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;. &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۶۲;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۷۰۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۸۸;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; ... &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۷۰۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۱;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۷۴۰;&#۱۷۰۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۶;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;.

امکانات هتل

check_box
نمازخانه
check_box
تاکسی سرویس
check_box
سرویس بهداشتی ایرانی
check_box
صندوق امانات
check_box
اینترنت

اتاق ها

پیشنهاد بر اساس جستجو و فیلترهای انتخابی شما
search
اتاقی یافت نشد، لطفا تاریخ دیگری را جستجو کنید!

موقیت های مکانی و دسترسی های کوهرنگ

مراکز نزدیک به هتل را میتوانید از روی نقشه مشاهده کنید.

قوانین هتل

login
تاریخ ورود
۲:۰۰ بعد از ظهر
logout
تاریخ خروج
۱۲:۰۰ ظهر

قوانین کنسلی

check
در صورت کنسل‌کردن رزرو، بر‌اساس قوانین کنسلی هتل مبلغ پرداخت‌شده حداکثر تا ۷ روز کاری به حساب کاربری شما باز‌می‌گردد.
check
مسافران عزیز توجه داشته باشند که در رزروهای نوروز و دوره‌های پیک مسافر به‌هیچ‌عنوان امکان تغییر و کنسلی وجود ندارد.
check
با توجه به اینکه هتل‌ها قوانین کنسلی را تعیین می‌کنند، در صورت درخواست تغییر یا کنسلی در این‌روزها اسنپ‌تریپ هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.