snapptrip logo
آژانس ها و شرکت ها
دانلود اپلیکیشن
تصاویر هتل
امکانات
اتاق ها
موقعیت
قوانین
امتیاز و نظرات

هتل کوهرنگ شهرکرد

starstarstarstar
۴ ستاره
starstarstarstar
۴ ستاره
location_on
چهارمحال بختیاری - شهرستان کوهرنگ - روبروی آبشار بزرگ - هتل کوهرنگ

&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۶۳; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۹۳;&#۱۷۴۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۷;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;. &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۶۲;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۷۰۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۸۸;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; ... &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۴;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۹۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۷۰۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۱;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷; &#۱۷۴۰;&#۱۷۰۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۶;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;.

امکانات هتل

check_box
نمازخانه
check_box
تاکسی سرویس
check_box
سرویس بهداشتی ایرانی
check_box
صندوق امانات
check_box
اینترنت

اتاق ها

پیشنهاد بر اساس جستجو و فیلترهای انتخابی شما
search
هتل مورد نظر غیرفعال است!

قوانین هتل

login
تاریخ ورود
۲:۰۰ بعد از ظهر
logout
تاریخ خروج
۱۲:۰۰ ظهر
check
کودکان زیر دو سال میتوانند در صورت عدم استفاده از سرویس خواب اضافه به صورت رایگان به همراه والدین در هتل اقامت داشته باشند.

قوانین کنسلی

check
در صورت کنسل‌کردن رزرو، بر‌اساس قوانین کنسلی هتل مبلغ پرداخت‌شده حداکثر تا ۷ روز کاری به حساب کاربری شما باز‌می‌گردد.
check
مسافران عزیز توجه داشته باشند که در رزروهای نوروز و دوره‌های پیک مسافر به‌هیچ‌عنوان امکان تغییر و کنسلی وجود ندارد.
check
با توجه به اینکه هتل‌ها قوانین کنسلی را تعیین می‌کنند، در صورت درخواست تغییر یا کنسلی در این‌روزها اسنپ‌تریپ هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.