snapptrip logo
آژانس ها و شرکت ها
دانلود اپلیکیشن
تصاویر هتل
امکانات
اتاق ها
موقعیت
قوانین
امتیاز و نظرات

هتل آپارتمان نیکان یزد

star
۱ ستاره
star
۱ ستاره
location_on
استان يزد،شهر بافق،جنب ميدان دانشجو(فاصله از شهر يزدحدود يک ساعت و نيم)

&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۴;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۸;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۳;: &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۸; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;. &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۷۹;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۲;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۳;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۹۳;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۵;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۲;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۶; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; ۱۰ &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۶;&#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; ۱۶۵ &#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۷;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۰;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۴;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۰;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴; &#۱۵۷۸;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۸;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۸۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۲;&#۱۶۰۴;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۸;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۶۰۲; &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۲;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۷۰;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۵۹۴;&#۱۵۸۴;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۶;&#۱۷۱۱;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۸;&#۱۷۴۰;- &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۱;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۲;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴;&#۱۵۴۸; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۸;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰;&#۱۵۹۳; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۷۰;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۵; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۷۰۵;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱; &#۱۶۰۸; &#۱۵۹۱;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۸; &#۱۵۷۶;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۰;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۱;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۷۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰;

امکانات هتل آپارتمان

check_box
نمازخانه
check_box
صندوق امانات
check_box
لاندری
check_box
اعلام حریق
check_box
اینترنت

اتاق ها

پیشنهاد بر اساس جستجو و فیلترهای انتخابی شما
search
هتل مورد نظر غیرفعال است!

قوانین هتل آپارتمان

login
تاریخ ورود
۲:۰۰ بعد از ظهر
logout
تاریخ خروج
۱۲:۰۰ ظهر
check
کودکان زیر دو سال میتوانند در صورت عدم استفاده از سرویس خواب اضافه به صورت رایگان به همراه والدین در هتل اقامت داشته باشند.

قوانین کنسلی

check
در صورت کنسل‌کردن رزرو، بر‌اساس قوانین کنسلی هتل مبلغ پرداخت‌شده حداکثر تا ۷ روز کاری به حساب کاربری شما باز‌می‌گردد.
check
مسافران عزیز توجه داشته باشند که در رزروهای نوروز و دوره‌های پیک مسافر به‌هیچ‌عنوان امکان تغییر و کنسلی وجود ندارد.
check
با توجه به اینکه هتل‌ها قوانین کنسلی را تعیین می‌کنند، در صورت درخواست تغییر یا کنسلی در این‌روزها اسنپ‌تریپ هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.