snapptrip logo
آژانس ها و شرکت ها
دانلود اپلیکیشن
تصاویر هتل
امکانات
اتاق ها
موقعیت
قوانین
امتیاز و نظرات

هتل دریا مراغه

starstarstarstar
۴ ستاره
starstarstarstar
۴ ستاره
location_on
مراغه، میدان گاز، بلوار شهید شکاری

&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۷۸۲;&#۱۷۸۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵; &#۱۶۰۱;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۰;&#۱۵۹۴;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۷۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۷۸۴;&#۱۷۷۹; &#۱۶۰;&#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۵۹۲;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۸;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۸; &#۱۵۸۷;&#۱۵۹۱;&#۱۵۸۱; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۸; &#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۲;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۰;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶; &#۱۵۹۴;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۲;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; ۸ &#۱۷۰۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۸;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۷۱۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۸; &#۱۷۸۱;&#۱۷۷۶;&#۱۷۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۶۲;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۹;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۳;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵; &#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۶; &#۱۵۸۱;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۸۶; &#۱۵۸۸;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۷;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۱;&#۱۶۰۲; &#۱۵۸۳;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۶;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۸;&#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۷۹;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۴۸; &#۱۷۱۱;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳; &#۱۷۰۵;&#۱۵۷۶;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;&#۱۵۴۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۷۶;&#۱۵۸۳; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۸;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۸; ... &#۱۵۷۰;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸;. &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۵;&#۱۷۱۱; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۹۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۸۲;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۴;&#۱۶۰۷; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۳;&#۱۶۰۷;&#۱۵۸۳;. &#۱۵۷۸;&#۱۶۰۷;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۷;&#۸۲۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۶۰۴;&#۱۷۴۰;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۲;&#۱۵۹۱;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۶۶۲;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۵۸۹;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۷;&#۱۵۷۸; &#۱۶۰۵;&#۱۶۰۷;&#۱۶۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۴۸; &#۱۷۱۱;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۶; &#۱۵۷۸;&#۱۵۸۲;&#۱۶۰۱;&#۱۷۴۰;&#۱۶۰۱; &#۱۵۷۶;&#۱۵۸۵;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۳;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۳; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶; &#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۸۲۰۴;&#۱۶۰۷;&#۱۵۷۵;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۸;&#۱۵۷۵;&#۱۵۸۵;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۲;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۸; &#۱۶۰۵;&#۱۵۹۳;&#۱۵۸۵;&#۱۶۰۱;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۴;&#۱۷۴۰;&#۱۵۸۳;&#۱۵۸۵; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۶۰۴;&#۱۷۴۰; &#۱۵۷۵;&#۱۵۸۶;&#۱۵۸۰;&#۱۶۰۵;&#۱۶۰۴;&#۱۶۰۷; &#۱۵۷۵;&#۱۶۰۵;&#۱۷۰۵;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۵;&#۱۵۷۸; &#۱۵۸۰;&#۱۵۷۵;&#۱۶۰۶;&#۱۵۷۶;&#۱۷۴۰; &#۱۶۰۷;&#۱۵۷۸;&#۱۶۰۴; &#۱۶۰۵;&#۱۵۸۱;&#۱۵۸۷;&#۱۶۰۸;&#۱۵۷۶; &#۱۶۰۵;&#۱۷۴۰;&#۸۲۰۴;&#۱۵۸۸;&#۱۶۰۸;&#۱۵۸۳;.

امکانات هتل

check_box
نمازخانه
check_box
آسانسور
check_box
سرویس بهداشتی ایرانی
check_box
صندوق امانات
check_box
اینترنت

اتاق ها

پیشنهاد بر اساس جستجو و فیلترهای انتخابی شما
search
هتل مورد نظر غیرفعال است!

قوانین هتل

login
تاریخ ورود
۲:۰۰ بعد از ظهر
logout
تاریخ خروج
۱۲:۰۰ ظهر
check
کودکان زیر دو سال میتوانند در صورت عدم استفاده از سرویس خواب اضافه به صورت رایگان به همراه والدین در هتل اقامت داشته باشند.

قوانین کنسلی

check
در صورت کنسل‌کردن رزرو، بر‌اساس قوانین کنسلی هتل مبلغ پرداخت‌شده حداکثر تا ۷ روز کاری به حساب کاربری شما باز‌می‌گردد.
check
مسافران عزیز توجه داشته باشند که در رزروهای نوروز و دوره‌های پیک مسافر به‌هیچ‌عنوان امکان تغییر و کنسلی وجود ندارد.
check
با توجه به اینکه هتل‌ها قوانین کنسلی را تعیین می‌کنند، در صورت درخواست تغییر یا کنسلی در این‌روزها اسنپ‌تریپ هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.